ANUNȚ INFORMATIV

ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI PLOPIȘ

Vă informăm faptul că miercuri 03.04.2024, ora 10:00 – reprezentanți ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) se află în comuna noastră la sediul Centrului de Informare și Marketing Turistic Plopiș pentru o întâlnire informativă.

Sunteți așteptați toți cei interesați!

Cu respect, Primar

Criste Nicolae 

⇓ ANUNȚ APIA 2024

Informare lucrări de cadastrare

Vă informăm că în perioada următoare se vor executa lucrări de cadastrare a terenurilor, in sectoarele 30 și 31 cu denumirile parcelare: Grajduri, La Magazie, Pustă, Zăvoi, Țarcul cailor, Țarina de Blaga, Lolă, Rovină, Vâlceaua Retii, Râturi, Într-a Sârchii, Gubărie, Râtu Bradului, Perimetru, Bărăciune, Rovina Cocuț – prin Programul de Cadastrare Sistematic.

Drept urmare vă invităm la sediul primăriei pentru identificare pe ortofotoplan a parcelelor deținute și să depuneți documentele doveditoare a proprietății sau a folosinței… 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI PLOPIȘ CARE DEȚIN TEREN PE RAZA COMUNEI BOGHIȘ

În vedere soluționării contestațiilor înregistrate în cadrul Programului de cadastru sistematic efectuat pe raza comunei Boghiș, vă adresăm rugămintea de a convoca, pentru a ieși în teren, în data de 6 noiembrie 2023, ora 10:00 cetățenii comunei Plopiș, identificați în tabelul de mai jos, care dețin teren pe raza comunei Boghiș.

Aceștia vor avea la ei actul de proprietate aferent terenului pe care îl dețin și vor fi rugați să localizeze fizic parcela

⇒ ANEXA TERENURI BOGHIȘ

Dezbatere publică

Comuna Plopiș în calitate de titular al planului, anunţă publicul interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a planului :”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”, organizat în U.P. I Plopiș, amplasament: comunele Plopiș, Valcău de Jos și Halmășd, judeţul Sălaj, 

în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Documentația supusă dezbaterii poate fi consultată pe site-ul APM Sălaj, la adresa web: http://apmsj.anpm.ro, la secțiunea Reglementări/Avizul de mediu.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Plopiș din loc. Plopiș, Str. Principală , nr. 137, jud. Sălaj, în data de 07.12.2023, orele 12:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, cu sediul în Mun. Zalău, str. Parcului, nr.2, jud. Sălaj, prin fax 0262-662622, email office@apmsj.anpm.ro, până la data dezbaterii publice.

ANUNȚ PUBLIC

Primăria comunei Plopiș, cu sediul în comuna Plopiș, Str. Principală nr.137, județul Sălaj anunță elaborarea primei versiuni a planului „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparținând Comunei Plopiș, județul Sălaj”,  localizat din punct de vedere administrativ – teritorial pe raza U.A.T Plopiș, Valcău de Jos si Halmășd, județul Sălaj și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul A.P.M Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr.2, de luni – joi, orele 0800 – 1600 si vineri intre orele 0800 – 1400.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Sălaj in termen de 18 zile calendaristice de la data primului anunț.

⇒ Anunț public

Cu respect,

CRISTE NICOLAE

PRIMAR

MAGIA CRĂCIUNULUI

PRIMĂRIA COMUNEI PLOPIȘ și ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ 

Vă invită să participați la Concertul de colinde

”MAGIA CRĂCIUNULUI” 

DUMINICĂ, 11 DECEMBRIE 2022 DE LA ORA 12.00 LA CENTRUL CULTURAL PLOPIȘ

Anunț important

Persoanele care dețin terenuri în comuna Boghiș sunt rugate să se prezinte conform programării de mai jos la CĂMINUL CULTURAL BOZIEȘ, nr. 105, pentru depunerea contestațiilor!

PLOPIȘ

(mai mult…)

Sprijin financiar culte religioase

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopiș, pentru unitățile de cult din comuna Plopiș aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Capitolul I. Dispozitii generale – Scop si definitii:

 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general si a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopis pentru unitatile de cult din comuna Plopiș apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

Reglementarile legale in vigoare pe baza caruia a fost elaborat acest regulament sunt:

 • G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată;
 • G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;
 • Ordin Secretariat de Stat pentru Culte nr. 26/2001 privind aprobarea modelului si continutului documentelor in vederea alocarii sprijinului financiar unitatilor de cult in conformitate cu prevederile OG 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG NR. 57/2019 privind Codul administiv
 1. In intelesul prezentului regulament termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
 2. cultele recunoscute – persoane juridice de utilitate publica care se organizeaza şi functioneaza in baza prevederilor constitutionale si ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor;
 3. unitate de cult – se infiinteaza si se organizeaza de catre culte, in mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente si coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006;
 4. lacas de cult – imobil in care se oficiaza servicii religioase sau care deserveste acestui scop respectiv: biserica, templu, casa de rugaciune, moschee, geamie, sinagoga, casa de adunare, capela, ansamblu monahal, clopotnita, arhondaric, trapez, paraclis, chilie si alte asimilate acestora;
 5. sprijin financiar – sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, in conditiile
 6. protocol de finanţare – protocol încheiat între comuna Plopis şi unitatea de cult sau, după caz, eparhie/parohie/biserica;

DOMENIUL DE APLICARE:

           3.Prevederile prezentului regulament se aplica pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Plopis, pentru unitatile de cult din comuna Plopiș apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

4.Sprijinul financiar se poate acorda din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

 1. a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; sprijinul financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri

se poate acorda pentru următoarele lucrări şi servicii: întreţinere, procurarea de materiale, prestări de servicii cu caracter funcţional, procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.

 

 1. construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult si capelelor mortuale;
 2. conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

 

 1. amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

 

 1. e) construirii, amenajarii şi repararii cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala şi medicala ale unitatilor de cult;
 2. construirii şi repararii sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

 

 1. construirii si repararii sediilor unitatilor de invatamant general si/ sau teologic aflate in administrarea/ proprietatea cultelor recunoscute.

PREVEDERI BUGETARE:

 1. Programele şi proiectele de interes public vor fi selectionate pentru finantare in limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al comunei Plopis, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetului local.

Capitolul II. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al comunei Plopis

Atribuirea sprijinului financiar se face exclusiv pe baza selecţiei de proiecte, procedură care permite atribuirea prin selectarea proiectului, cu respectarea principiilor de atribuire a sprijinului financiar, precum si a conditiilor de eligibilitate.

Alocarea sumelor pentru proiectele eligibile selectate, distribuite pe unitatile de cult, se face prin Hotarare de Consiliu Local.

 1. Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România cuprinde următoarele etape:
 2. publicarea anunţului de participare, a termenului limită de depunere şi a întregii documentaţii necesare (pe portalul primăriei);
 3. înregistrarea documentatiei de solicitare a sprijinului financiar:
 • Unitatea de cult va inainta comunei Plopis – Compartimentului de specialitate,

documentele necesare prin care sa sustina solicitarea de finantare, nominalizand obiectivele pentru care solicită finantarea; documentele se depun la sediul primariei, în termenul limită stabilit, în atenţia structurii de specialitate;

 • in cazul in care unitatea de cult inainteaza solicitare de finantare pentru mai multe obiective, se va organiza o selectie preliminara intre reprezentantii unitatii de cult si reprezentantii compartimentului de specialitate din Primaria Plopis; Lista cu obiectivele selectate, avizata de ambele parti, va fi inaintata comisiei de selectie si evaluare;
 1. verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara a solicitantului:
 • Compartimentul de specialitate din Primaria Plopis va inregistra toate solicitarile de finantare, va verifica eligibilitatea dosarelor si va intocmi un Raport de prezentare care va fi inaintat comisiei de selectie si evaluare;
 1. evaluarea si selectia cererilor de finantare;
 2. comunicarea rezultatelor; solutionarea contestatiilor;
 3. aprobarea prin hotarare de consiliu a sprijinului financiar pentru unitatile de cult;
 4. incheierea Protocolului de finantare cu fiecare unitate centrala de cult, sau dupa caz, cu parohia/biserica.
 5. publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finantare, pe portalul Primăriei;

Capitolul III. Documentele pe baza carora se acorda sprijinul financiar

 1. Documentaţia va fi întocmită în limba română.
 2. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei (RON).
 3. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al comunei Plopis se acordă pe baza următoarelor documente:
 4. cerere-tip – anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al comunei Plopis, pe obiectiv, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania) care trebuie sa aiba in mod obligatoriu avizul unitatii de cult ierarhic superioara;
 5. devizul de lucrari intocmit potrivit reglementarilor in vigoare, datat pe anul in curs sau dupa caz, la lucrari in continuare se prezinta contractul de executie;
  1. copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, republicata, cu modificairile şi completarile ulterioare;
  2. in cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national, se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei in vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national;
  3. in cazul lucrarilor de pictura a lacasurilor de cult apartinand Bisericii Ortodoxe Romane, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Comisia pentru pictura bisericeasca;
  4. in cazul lucrarilor de restaurare a vitraliilor din lacasurile de cult, se va prezenta si copia avizului eliberat de catre Directia pentru Cultura si Patrimoniu National al Judetului Salaj;
  5. documente care sa ateste dreptul de a desfasura activitati medicale sau sociale, dupa caz;
  6. copie a certificatului de inregistrare fiscala;
  7. adeverinta certificata de banca sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unitatii de cult solicitante;
  8. copia autorizatiei din partea institutiei de specialitate ca firma constructoare este abilitata sa efectueze astfel de lucrari, in cazul lacasurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;
  9. declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrarilor mentionate in documentatia atasata cererii, conform formularului tip – anexa 2;
  10. acte care sa ateste proprietatea asupra imobilelor in care se desfasoara activitati sociale, medicale si de invatamant pentru care se solicita sprijin financiar;
  11. fotografii ce atesta stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrari pentru care se solicita sprijin financiar,
  12. dovada existentei surselor de finantare proprii sau oferite de terti, prin unul dintre urmatoarele documente:scrisori de intentie din partea tertilor; contracte de sponsorizare; bugetul de venituri şi cheltuieli al organizatorului; extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect; alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi: protocoale de finantare incheiate cu alte autoritati (Consiliul Judetean Sălaj, Secretariatul de Stat pentru Culte); declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte existenta surselor proprii de finantare.
 6. Formularul de solicitare a sprijinului financiar, cu propunerea de proiect, are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnat, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
 7. Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

Capitolul IV. Conditii de acces la fonduri publice în vederea finantării

 1. Vor fi supuse evaluarii numai solicitarile de finantare care intrunesc urmatoarele conditii de eligibilitate si selectie:
 2. a) solicitantii au depus dosarul complet, cu documentatia de solicitare a finantarii, conform cap III pct.9;
 3. b) proiectele sunt de interes public; este relevanta oportunitatea proiectului in raport cu prioritatile comunitatii;
 4. c) este dovedita capacitatea organizatorica si functionala a solicitantului sprijinului financiar prin:

– precizarea proiectelor desfasurate in anul calendaristic anterior si gradul de realizarea a acestora;(acolo unde este cazul)

– indicarea surselor de finantare, pentru dovada existentei surselor de finantare proprii; solicitantii trebuie sa aiba alte surse de finantare (contributie proprie) în cuantum de minim 10% din valoarea totală a finanţării proiectului;

 1. d) sumele destinate finantarii unitatilor de cult recunoscute in Romania se vor repartiza tinand cont si de ponderea procentuala reprezentata de numarul de enoriasi apartinand fiecarui cult solicitant.
 2. Condiţiile de eligibilitate mentionate la punctul 12, se aplica cumulativ.
 3. Evaluarea si selectia cererilor de sprijin financiar se face de catre Comisia pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local. Secretariatul comisiei va fi asigurat de catre Compartimentul Cultura.

Capitolul V. Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unitatilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

 1. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitatile de cult recunoscute din Romania se supune controlului compartimentului de specialitate din Primaria comunei Plopis, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercita controlul financiar asupra utilizarii fondurilor publice de catre unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
 2. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage dupa sine sistarea finantarii si recuperarea sumelor utilizate necorespunzator.
  1. Unitatea finantatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unităţile de cult care nu justifica fondurile alocate, iar timp de un an unitatilor de cult care le-au justificat cu intarziere.
  2. 1) Cultul religios are obligatia de a informa de indata unitatea finatatoare, cel mai tarziu in termen de 48 de ore de la producerea unui eveniment sau imprejurare de natura a cauza o modificarea a proiectului. sau daca situatia impune modificarea beneficiarului finantarii.

2) Daca din motive obiective unitatea de cult nu consuma toata sau in intregime, suma primita ca si contributie financiara, unitatea de cult are obligatia de a informa forul superior de conducere, care poate trimite un memoriu justificativ pentru redistribuirea acestei sume catre alte obiective; Compartimetul de specialitate in baza memoriului justificativ al unitatii centrale de cult va intocmi un referat avizat de comisia de evaluare si selectie si aprobat de catre conducatorul unitatii finantatoare.

 1. La intocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul local, se vor avea in vedere urmatoarele:
 2. toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea «conform cu originalul» şi vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;
 3. nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau servicii, altele decat cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse in devizul inaintat pentru obtinerea sprijinului financiar;
 4. documentele justificative trebuie sa fie lizibile si sa nu prezinte stersaturi; nu se admit documente trimise prin fax;
 5. facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz; facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie vor fi însoţite, dupa caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate sau reprezentantului unitaţi de cult, dupa caz;
 6. chitantele care atesta plati trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele: scopul platii, operatiunea pentru care se face plata, numarul si data eliberarii. Chitantele care atesta plati vor fi utilizate doar in cazurile in care nu se intocmesc facturi fiscale;
 7. chitantele de mana prin care se atesta anumite plati – pentru pictura si procurari de materiale de la particulari trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu numele si prenumele vanzatorului, in clar, precum si seria si numarul actului de identitate ala acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;
 8. actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;
 9. pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);
  1. facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate; Daca pe factura se mentioneaza executia unei anumite lucrari, se va atasa obligatoriu situatia de lucrari. Valoarea situatiei de lucrari trebuie sa coincida cu valoarea facturilor. Daca pe factura se mentioneaza executia unei lucrari conform unui contract, se va atasa si contractul respectiv. Daca se achita un avans din lucrare, se va atasa de asemenea, contractul cu furnizorul respectiv, din care sa rezulte ca se plateste avans. Daca se achita materiale de contructii, factura va fi insotita de Nota de intrare-receptie, precum si de bon de consum.
 10. documentele justificative vor fi transmise pana cel mai tarziu la data de 15 decembrie a fiecarui an. In cazul primirii sprijinului financiar in cursul trimestrului IV, justificarea se va face in cel mult 30 de zile de la primirea acestuia;
 11. situatia de lucrari, acolo unde este cazul;
 12. proces verbal de receptie partiala/finala, acolo unde este cazul (acesta va fi semnat si de catre un reprezentat desemnat din partea Primariei comuei Plopis in calitatea de invitat)
  1. pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrarilor prevazute la cap. I art. 4 din regulament, solicitantul va depune alaturi de documentele justificative si un raport de justificare a utilizarii sprijinului primit
 13. Nu se admit la justificare facturi platite inainte de primirea sprijinului financiar sau emise in anii precedenti acordarii sprijinului financiar, chiar daca acestea au fost platite dupa primirea acestuia.
 14. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I art. 4 din regulament, vor fi transmise direct, integral ori esalonat, unitatii de cult sau dupa caz parohiei/bisericii.

1) pe măsura derulării proiectului, beneficiarul va solicita virarea sumei aferente cheltuielilor efectuate până la acea dată, in baza documentelor justificative depuse (copii contracte, facturi, ordine de plată, chitanţe, situatii de plata, etc).

În termen de maxim 30 zile după verificarea documentaţiei depuse, finanţatorul va vira suma solicitată de catre beneficiar;

2) dacă aceste cheltuieli pentru care a fost solicitată suma se achită după încasarea acesteia de la finanţator, beneficiarul se obligă să depună copii de pe documentele care atestă efectuarea plaţii (copii ordine de plata, chitante, etc.).

3) beneficiarii vor putea solicita o noua tranşă (până la nivelul protocolului de finanţare) numai după justificarea efectuării plăţii pentru suma primită anterior in conformitate cu prevederile menţionate la pct.1).

 1. Pentru acordarea transei a doua si a urmatoarelor transe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

Capitolul VI – Dispozitii finale

 1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legatura cu procedura de selectie se va transmite de catre solicianti sub forma de document scris. Orice document scris trebuie inregistrat la registratura Primariei comunei Plopis.
 2. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare.
 3. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricaror forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, acordate incepand cu anul 2016.
 4. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se supune controlului organelor cu atribuţii de control prevăzute de lege, inclusiv Curtii de Conturi a Romaniei;
 5. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul regulament:
 6. Anexa 1 – formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local pentru unitatile de cult, apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
 7. Anexa 2 – declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului unitatii de cult.
 8. Anexa 3 – raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local;
 9. Anexa 4 – protocol de finantare.

Sprijinul financiar acordat de catre Consiliul comunei Plopis se va face tinand cont de numarul de adepti pe care fiecare cult ii are in comună. 20%

De asemenea, vor fi avute in vedere urmatoarele criterii:

 • acordarea sprijinului financiar pentru lucrarile urgente fara de care s-ar pune in pericol de ruinare imobilul; 20%
 • acordarea sprijinului financiar pentru continuarea lucrarilor incepute pana la finalizarea lor; -10%
 • cuantumul contributiei proprii a unitatii de cult sau atrasa din alte surse; 10%
 • calitatea, anvergura si importanţa proiectului; 10%
 • numărul, diversitatea şi aria geografică a beneficiarilor ale căror nevoi urmează a fi satisfăcute prin aceste proiecte; 10%
 • acordarea sprijinului financiar cu prioritate pentru imobilele clasificate ca fiind monumente istorice si de arhitectura apartinand patrimoniului cultural national, sau imobile proprietate a unitatii finantatoare. 20%

⇓ANEXA 1 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin Financiar de la bugetul local al comunei Plopiș

⇓ANEXA 2 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin Financiar de la bugetul local al comunei Plopiș

⇓ANEXA 3 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin Financiar de la bugetul local al comunei Plopiș

⇓ANEXA 4 la Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin Financiar de la bugetul local al comunei Plopiș

Anunț proiect

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

”Modernizare drum comunal Plopiș – Halmășd de la km 3+000 până la km 3+625, județul Sălaj”